Annelies Steenbeke - Ultimen

Een nieuwe organisatiestructuur na de fusie van twee huisvestingsmaatschappijen

De Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw Zele en De Zonnige Woonst uit Hamme, twee sociale huisvestingsmaatschappijen dienen te fusioneren naar één nieuwe woonmaatschappij. Ze zoeken begeleiding om een nieuwe organisatiestructuur te vinden in lijn met hun doelstellingen. Ook het bepalen van nieuwe uniforme arbeidsvoorwaarden komt aan bod.

Start van het traject

Individuele gesprekken

Binnen de context van een nieuw wettelijk kader voor sociale huisvesting wordt door twee sociale huisvestingsmaatschappijen de vraag gesteld hen te begeleiden naar één nieuwe organisatie. Als organisatieadviseur in dit traject werk ik samen met de diverse stakeholders aan een nieuwe organisatiestructuur en HR beleid, in lijn met de missie, visie en strategie van de fusievennootschap. Ik heb daarbij extra aandacht voor de beleving van dit traject bij zowel de medewerkers als directie. In een eerste fase worden gesprekken met alle medewerkers, directie en voorzitters RvB ingepland met als doelstelling betrokkenheid te verhogen, inzicht te krijgen in hoe iedereen naar de nieuwe organisatie kijkt en het proces ernaartoe ervaart, en input te verzamelen rond bestaande competenties en motivatie. In verdere stappen worden tijdens overlegmomenten en workshops zowel de organisatiestructuur als het HR beleid verder verfijnt.

Duurzame impact

Aandacht voor communicatie en participatie

Om met de aanwezige jobonzekerheid om te gaan wordt extra aandacht gegeven aan communicatie en participatie. Op maandelijkse basis worden informatiemomenten georganiseerd voor de ganse groep waarbij tijdens die momenten zowel informatie wordt gedeeld als ruimte wordt gecreëerd voor vragen en feedback. We willen zoveel mogelijk houvast bieden en transparant zijn over wat wel en nog niet beslist is. We organiseren workshops rond de verschillende organisatieprocessen en -structuur waarbij medewerkers een adviserende rol opnemen rond de invulling ervan.

Het PPP model is leidraad in deze begeleiding: naast aandacht voor het Product (de concrete uitkomst van het traject nl. een nieuwe organisatie met nieuwe structuur, arbeidsvoorwaarden, functies, …) en de Procedure (de diverse overlegmomenten in het traject, de stakeholders, de notulering) is ook het Proces (hoe iedereen in deze oefening de weg naar de nieuwe organisatie ervaart en beleeft) belangrijk.  We bouwen voldoende flexibiliteit in om rekening te houden met wat zich tijdens het traject afspeelt en hoe alle betrokkenen het traject ervaren.

Op heel persoonlijke wijze neemt Annelies iedereen mee in ons boeiend avontuur richting nieuwe Woonmaatschappij.  Heel persoonlijk ook in de omgang met ons belangrijkste kapitaal, onze mensen, uiteraard met focus op de finale samenwerkingsprocessen.  Heel veel ‘nevenaspecten’ bewaakt ze en neemt ze ook proactief ter harte; ieders bezorgdheid en belangen, afgewogen in een logica van gelijkwaardigheid en gekaderd binnen het organisatiebelang. Haar aanpak wekt alleszins vertrouwen om te komen tot een prachtige nieuwe organisatie die leidt naar tevredenheid bij alle stakeholders!

– Guy Van Gucht – Algemeen Directeur De Zonnige Woonst, Hamme –

Op zoek naar een deskundig organisatieadviseur die ondersteunt bij de uitbouw van jouw organisatie?

Neem contact met mij op!